NGJ år 2009
Nyhetsarkiv - 2008 - 2009 - 2010

2009-12-27

Boliden Mineral AB sponsrar NGJ med en gruvlave!

Vi har fått överta en riktig gruvlave av Boliden Mineral AB i Garpenberg! Det handlar om en flyttbar gruvlave, en så kallad gruvcirkus, som ska ställas upp vid vår gruvmiljö på banan i anslutning till vår nedre slutstation Närsviken.

Gruvcirkusen togs fram av Boliden under slutet av 1950-talet, som en metod att snabbt driva undersökningsgruvor ute i markerna. Anläggningen kunde sedan enkelt flyttas om det skulle visa sig att fyndigheten var olönsam. "Ta gruvan med dig när du går" var en populär slogan inom bolaget. En specialtrupp gruvarbetare arbetade sig nedåt i berget. Det hela gick förhållandevis enkelt till. Både berg och personal hissades i tunnor i schaktet. Man tog fram olika storlekar av dessa gruvcirkusar. En stor version var en flera tiotal meter hög trebent fackverkställning med malmficka, lejdare och brythjul i toppen. Där användes separat spelhus för den enkla linan och den leddes upp i toppen via en hjulbock. Vår gruvcirkus är av en mindre typ, ca 10 meter hög och byggd likväl av Boliden som en trebent ställning, men av olika dimensionerade rör. I toppen sitter ett brythjul om ca 130 cm diameter, omgivet av en inhägnad brygga i sträckmetall. Bryggan nås via stege längs ett av snedbenen. Ett gruvspel var direkt monterat på gruvcirkusens stålram, men detta har sparats inom Bolidenbolaget för andra ändamål. Vid uppställningen över en planerad schaktöppning lade man ut en medföljande stålram av U-balk på marken, som sammanfogades med skruv. Två av benen på själva gruvlaven sattes med sprintar i fästen på ramen, varefter hela ställningen restes upp med hjälp av gruvspelet, med spellinan fäst i en ögla i lavens huvudstödben.

Gruvcirkusen uppställd i Garpenberg

Vid arbeten på vår gruvcirkus hos en lokal mekanisk verkstad i Borlänge senhösten 2009 återfanns en styckegodsetikett i plåt inuti ett av rörbenen, vilken angav rörprodukter till Boliden AB i Laisvall, vilket ger anledning till förmodan att vår gruvcirkus uppförts vid något av undersökningschakten i Laisvallgruvan. Förmodligen ersattes den lilla gruvcirkusen av en mer eller mindre permanent lave i Laisvall, och den flyttades 1972 till den av Boliden nyförvärvade Gränsgruvan norr om Ludvika. Här användes den för personalbefordran i ett sidoschakt. Huvudschaktet i Gränsgruvan fick med tiden en gruvcirkus av den stora fackverksmodellen, och den lilla stod som reserv över det 170 meter djupa ventilationsschaktet.

Efter Gränsgruvans nedläggning 1978 flyttades vår gruvcirkus till Garpenberg och monterades upp över ett kombinerat fläkt- och räddningsschakt, några hundra meter söder om huvudschaktet. Själva gruvcirkusen stod härefter endast i reserv över schaktet, intill en stor fläktkonstruktion.

Våren 2009 revs gruvcirkusen och schaktet cementerades igen. Ställningen blev liggande som skrot på gruvområdet i Garpenberg fram till sensommaren samma år då bolidenbolaget genomförde en uppskattad personalresa till vår bana. Man berättade då om sin gruvcirkus och idén formades att den eventuellt kunde passa hos oss. Efter en del praktiska formalia överläts den till oss under hösten, hämtades med lastbil och genomgick reparationer vid Bergkvists mekaniska verkstad i Borlänge. En rekordkall dag i slutet av december 2009 transporterades gruvcirkusen till Närsen och lades upp på vårt materialförråd. En plats i anslutning till vår uppbyggda gruvmiljö vid järnvägen ska iordningställas och gruvcirkusen ska resas. Runt laven ska det kompletteras med miljöskapande utrustning och transportfunktioner. En riktigt rolig del i vårt arbetslivsmuseum, tycker vi.

Vi vill varmt tacka Göran Granström, som i samband med sin pensionering och avtackning besökte NGJ tillsammans med sitt gäng från Boliden Mineral AB, Garpenberg, som såg till att vi fick mottaga gruvcirkusen som sponsring! Stort tack också till Runar Gustafsson som med sin kunnighet såg till att allt i samband med övertagandet rent handgripligen fungerade! Stort tack till er båda!

Vi tackar också BSM som hjälpte till med renoveringen i form av riktning och svetsjobb!


2009-12-22


Strax före jul blästrades och målades Schömaloket no 34 av Sörängets Blästring och Måleri i Borlänge. Under den gula färgen som loket haft på senare tid fanns en klart röd nyans som verkar vara originalkulören från den svenska generalagenten Fritz Milenz. Loket försågs av denne med hydraulisk kraftöverföring innan leverans till Vintjärns Gruva på 1960-talet. Idag är firman sedan länge köpt av Linde Material Handlig AB, vilka säljer bl.a. tyska lasttruckar, men fortfarande i samma röda kulör som Schömaloket hade! Lokets underrede har målats i Lindeprogrammets grå nyans.Innan blästringen demonterade vi skyltar och oljetanken för rengörning och målning. Lokets motorhuv är bara blästrad, och ska riktas och kompletteras med en ny sidolucka innan målning.

2009-12-14

Även fast kylan biter ute så lyser flitens lampa i verkstadsvärmen under vintern. En hel del målningsjobb har utförts på de blästrade delarna till både lok 26 och lok 13. Lok 26 från Baremosse Torvströfabrik har nu återfått sin ursprungliga röda färg på motorhuven. Här är ett vinkeljärnskott brädgolv under arbete, vilket inte blir original, men som kommer att skydda motorhuven från slitage. Även en ny brädsits tillkommer.

Nya lagerlock till hjullagren är gjutna, då dessa inte stod att finna eftersom de är av en större dimension än vanliga trallaxlar. Ursprungligen hade loket drivkedjor mellan hjulen som var placerade på utsidan av lagren, vilkas lock därmed var försedda med axelhål. Loket byggdes om vid torvfabriken på senare tid, till att få en drivkedja placerad mellan hjulen på konventionellt sätt, men hålen i lagerlocken behölls och tätades provisorisk, men släppte ändå in smuts.

Jenbach-8:an från Falu Gruva, lok 13, vars ram har lagts upp och ned på ett underrede på verkstadsspåret, har fått hjulaxlarna målade och försetts med nya kullager och axlarna är nu ilyfta i underredet. I den här positionen kan allt undertill i lokramen enkelt målas och monteras, och för närvarande pågår arbetet med att bygga upp en ny bromsutrustning. Hjulaxlarna hade från början spårvidd 750 mm, men spårades in med hjälp av GIA:s stora hjulpress för något år sedan. Det berättas att över 120 tons tryck var nödvändigt för att hjulen skulle lossna, och att de gjorde det med en knall, så högljudd att all verkstadspersonal förskräckt skyndade mot pressen!Arbeten med Jenbachloket som ska bli radiostyrt med utrustning från Åkerströms går också framåt. I somras slipades och målades lokramen, motor och växellåda, samt en mängd mindre detaljer. Under hösten har arbeten med montering av lokets huvudkomponenter utförts och kopplingsscheman ritats. Mentorkopplingen mellan motor och växellåda har fyllts med hydraulolja.

Nu pågår montering av extrautrustning för trycklufts- och elsystemen. Loket har provstartats med den nya JW20-motorn, som vi köpte för många år sedan från Skara Sommarlands skrotade BRIO-Jenbachlok.

Se vidare under separat sida!

2009-11-12


Novembervy över Stora Stöten, Falun Gruva

Närsen - Grontjärns Järnväg har förvärvat ytterligare ett lok! Det är Falu Gruvas sista kvarvarande lok; Schöma 2666 från år 1963, som alltsedan gruvans nedläggning 1992 stått avställt i gruvans underjordsverkstad på 195 meters djup. Loket har spårvidden 750 mm och saknar förnärvarande sin Deutzmotor, då den plockats ur loket i ett tidigare skede och har förvarats ovan jord i en annan verkstad. Kraftöverföringen är dieselhydraulisk, och denna verkar vara i komplett skick. Loket har köpts från en privatperson.

Denna frostnupna morgon samlades en skara förväntansfulla människor på randen till Stora Stöten, Falu Koppargruvas berömda dagbrott som numera är Världsarv! Här skulle en räddningaktion utföras! En lämplig traktor med förare hade letats fram, inte för stor men ändå såpass kraftig att klara lokets vikt. Skulle den få plats i gruvgången? Sällskapet äntrade traktor och bilar och åkte den hisnande serpentinvägen ner på Stötbottnen, 90 meter ner. Här finns porten mot underjorden, och via den serpentinvindlande snedbanan tog vi oss ytterligare ner på djupet. Strax innan verkstaden, runt 170 meter, passerades sträckans nålsöga, med bara centimetrar tillgodo för traktorn att ta sig under!

Väl framme drogs loket fram ur verkstadens hörn med hjälp av traktorn, motorhuven lades på, och loket lyftes enkelt från spåret med lastgafflarna. Medan bullret från traktorn långsamt avtog längre och längre upp mot ljuset, kunde vi som stod kvar därnere långsamt känna att expeditionen skulle gå vägen! Traktorn återvände därefter tre gånger, för att även bärga diverse vagnar för Gruvmuseet och Rödfärgsverket. Mer om museets planer för järnvägsmaterielen återkommer vi till. Loket ställdes upp i marknivå tillsammans med gruvans personalvagn. Ganska snart ska loket sättas i körbart skick och målas. Schömaloket blev NGJ no 34 i samlingen.2009-09-02


Arbeten med grusning av befintligt rundgångsspår i Närsviken. Även chaktning har gjorts inför en utbyggnad av bangården med några uppställningsspår och ett lokstall. Några kortväxlar och en vändskiva i grov räls finns redan, men vi söker för närvarande efter en 10 kg-s högerväxel, 5 meter lång. Närsviken kommer att få gestaltning av en gruvmiljö så småningom, med gruvlave, bockbana och spelhus mm.2009-06-14

En bockkran med lyftblock har inköpts till verkstaden i Ängesgårdarna. Telfern tar 2 ton och är placerad grensle över ett verkstadsspår. Det finns även plats för bilsläpvagn brevid spåret för att enkelt kunna lasta om motorer mm. Kranen kom omedelbart till användning när en Jenbach-motor till Åkerströmsloket skulle flyttas inför renovering.

2009-06-26
Vid ett besök vid Forsviks Bruk i Västergötland gjorde vi en hämtningsexpedition till ett par torvindustrier. Två fabriker, idag nedlagda sedan länge, fanns vid Ängels mosse i närheten av Töreboda. Bägge torvfabrikerna hade decauvillebanor med den lite ovanligare spårvidden 500 mm för intransport av torven. Vid den rivna Gärdesboda-fabriken ligger bansystemet kvar på mossen, medan allt spår vid Holmängens Torvströfabrik är upprivet och ligger staplat i en hög.

Efter ett tips från en småbanekollega kunde vi hämta tre små fina vändskivor från Gärdesboda, vilka återfanns i det ännu kvarstående maskinhuset/smedjan. Två är av plåtmodell med 7-kgs anslutningsräls, medan den tredje är en äkta decauvillevändskiva i gjutjärn av samma typ som vi för många år sedan köpte från Holmängen. Nu åter vid denna fabrik köpte vi några passande decauvillespann plus den kvarvarande torvvagnen, och allt lastades på släpvagn. Notera vagnens extremt korta axelavstånd!

2009-05-19

En informationstavla pryder nu lokstallet på Närsen Nedre. Här kan besökare läsa om vår anläggning och vad industribanor är. Vi presenterar några olika lok och har även information om kommande kördagar för allmänheten. Planer finns också att intill tavlan ha en gästbok.

2009-05-07
Vid ett besök i Falu Koppargruva hittades faktiskt plåtar till motorhuven till vårt lok no 13, JW8 344/1958 i en sidoort längs den kvarvarande 750-sträckan på nivå 195. Plåtarna hade lämnats kvar då loket vid gruvans nedläggning 1988 togs upp i dagen för att byggas om till elverk av en anställd, och kunde nu efter 21 år återbördas lokramen!! Själva loket är för närvarande under långsam renovering, och plåtarna bedöms trots svår rost vara möjliga att blästra och måla.

2009-05-01
Hemma i Ängesgårdarna har vedbanan lagts om med en ny bro över bäcken som tål vikten av ett Jenbach Pony-lok, vilket är ca 1200 kilo. Ved har transporterats på 600-banan från en avlastning vid byvägen till vedklyven.

2009-04-28
Under våren har vi jobbat en del med grusningen av rundgångsspåren vid linjens ändpunkt Närsviken. Flera tippvagnslass har handskottats och fyllts mellan spåren. Ännu återstår några kubikmeter innan spåren är färdiggrusade här. Planer finns även att bygga ut spårsystemet i Närsviken med en sidoväxel för uppställning av diverse rullande materiel, samt ett lokstall.

Även lite lokvård har vi hunnit med i Närsen, och närmast rengöring och uppsmörjning av Lohrenknecktens växellåda, och montering av några detaljer på Deutzmotorn. Motorn är en liggande liten encylindrig diesel med dubbla svänghjul, och loket har en närmast identisk uppbyggnad med en Strüver Schienenkuli. Bägge loken startas med vev och behöver även ett tändpapper vid kall väderlek. Lohrenknecktens motor startar nu lätt och loket är mycket charmigt i sitt bruksskick. Flera vändor har körts med loket på banan under våren.

Nyhetsarkiv - 2008 - 2009 - 2010


Tillbaks till början på sidan

Erik Eronn © 2011