Nyhetsarkiv - 2015 - 2016 - 2017
NGJ år 2016


2016-11-23
Vinterns renoveringsprojekt är påbörjat. Vi tar oss an den lilla Schienen-Kulin som vi bytte till oss från Konnerudsverkens museibana i Norge för några år sedan. Detta är en mycket tidig variant av denna loktyp, med den äldre rundade ramen, och är om möjligt ännu mindre än efterkrigstidens Strüver-konstruktion, som har svetsad kantigare ram. Lokets ursprung är tyvärr inte känt, men det har blivit ombyggt med annan motor och fått en durkplåt påsvetsad på ramen. Axelavståndet är även förlängt, och kedjedreven skiftade pga annan växellådekostruktion. Vi rensar bort allt som inte är original, för att kunna bygga upp loket i ursprungligt utförande.
Lokramen har fått vissa delar borttagna
Med loket liggandes på sidan kan kedjan lättare skäras bort, då den var fullständigt fastrostad.
Durkplåten och bromsanordningen, som fanns kvar som original, är borta och axlarna lossade. Nu liknar det mer ett Schienen-Kuli-underrede.


2016-11-19
Nu har NGJ ett par riktiga timmertruckar! Under sommaren och hösten har vi byggt två timmertruckar av två underreden som vi erhöll från Österå i Falun för många år sedan. Underredena är försedda med en ovanlig bromsutrustning, och vi byggde därför in en tryckluftcylinder, för att kunna styra bromsfunktionen från något av våra lok med tryckluftsystem i framtiden. Själva svänglarna är lagrade meddelst en kraftig svängtapp, och har rullcylindrar i periferin. Nu kan vi låta vår skogsbana göra skäl för namnet!
Ett av underredena som vi erhöll saknade hjulaxlar och lager Bromsen var av hävstångstyp.
PGA bromsen var vi tvugna att bygga balkkonstruktionen lite annorlunda än vad som var normalt på en timmertruck. De kraftiga tryckluftcylindrarna härstammar från ett par skrotade JW-lok från Yxsjöberg.
Svängeln har kraftiga nabbar för att greppa stammarna, som själva utgör själva vagnen vid timmertransporter. Denna truck har nya buffertkappor och båda vagnarna har fått nya koppelsprintar.
Timmertruckarna inspekteras här av Staffan. De får övervintra utanför verkstaden till vårens provkörningar.


2016-09-04
Vid denna tid har spårbygget nått hygget via lövsjöväxeln, alltså växeln som leder linjen så att säga baklänges upp mot hygget, pga markens typografi med svåra lutningar i denna del av spårbygget. Växeln ligger nu helt löst på marken, men ska förses med sliprar och justeras i våg, tillsammans med den korta spårstumpen bakom, där tåget stannar för att vända.
I vacker sen eftermiddagssol ankommer fler raka spårspann lastade en tralla. Upp hit drogs lasset med lok, men sista biten är det säkrast att rulla för hand.
Dagen efter ligger spannen på plats upp i backen.
Provkörning av linjen med ett kort tippvagnståg draget av Schienen-Kulin.
Loket är lätt och bra vid de första provkörningarna. Här banans ändpunkt för detta år. Spårsträckan börjar kännas ordentligt lång nu.


2016-08-12
Många turer upp för backen med flera av våra lättare lok har det blivit under några dagar. Det är mycket trevligt att låta loken få sträcka ut och prova hastighetsregistret på denna raka del av vårt spårsystem.
Staffan och Erik provkör nya linjen med Austro-Daimlern.
Uppe vid lövsjöväxeln.


2016-08-05
Nu var det dags att påbörja linjeutbyggnaden upp i skogen via hygget. Vår ständige entrepenör, Alfs Gräv från Dala-Floda med sin Huddig-grävare, grovschaktade linjesträckningen med van hand efter våra stakpinnar, och efter åtta timmar låg en brun gata i mossan bland sten och ungskog. Det är onekligen underhållande att se, hur snabbt sten och stubbar lyfts undan, eller grävs ner på ställen där fin fyllning stunden innan grävts ur och lagts i bankfyllnad. Vår mark innehåller fin pinnmo och sand, men också åtskilliga rejäla stenblock, som inte ens traktorn rår på att lyfta. Men Alf rullar ändå stenarna åt sidan med fin teknik med skopan!
Alf påbörjade schaktningen uppe på hygget, och arbetar sig här neråt genom S-kurvorna.
Här är sträckningen sedd uppifrån, ner mot den kommande lövsjöväxeln.
Rakan ner mot Närsen Övre dras på skrå i sluttningen genom tät ungskog.
Denna bild visar spårbygget på samma plats tre dagar senare. Det gick väldigt snabbt att bygga spår med färdiga spårspann med plåtslipers. I framtiden kanske vi lägger in träslipers även här, men spåret är ändå ganska stabilt nu.
Linjen stiger upp från Närsen Övre. Vi lade in en högerväxel här till ett eventuellt spår för uppställning eller en tipp. Skogsbana!
Staffan provkör backen med hävstångsdressinen.


2016-07-23
Vi har fått köpa en del mycket klena spårspann med 500mm spårvidd från ett avsomnat hobbybaneprojekt. Materielen härstammar från Snöbergsmossen, där spåren rivits upp på torvmossen, och såldes till ett planerat hobbybane/turistprojekt på ön Stora Aspö i Vätterns norra del. Av dessa planer blev det inget, utan allt spårmateriel samt några torvvagnar lagrades på ett industriområde utanför Aspa Bruk, och blev så småning om till salu.

Vi köpte en del av de bästa spårpannen, och det blev två vändor med släpvagn för att hämta hem dem till Närsen. Detta spårmateriel planerar vi att så småningom lägga ut på vår lilla myr som vi har på museieområdet, som en symbolisk liten torvbana. Loket som trafikerat spåren äger vi ju redan, då vi köpte detta redan 2013, inklusive några kurvor och växlar. Så även ett par torvhäckar för 500mm spårvid av annan härkomst redan tidigare.
Spårspannen är lastade intill upplagsplatsen i Aspa Bruk. Mycket räls, liksom stommarna till de kraftiga torvvagnarna, lämnades kvar för andra spekulanter. Den mesta rälsen var dock i dåligt skick efter många år på mossen, och kanske efter lite oaktsam bärgning.


Sommaren 2016
Under semesterledigheten har vi påbörjat projektet med att dra en ny linje mellan Närsen Nedre och Närsen Övre. Här har vi en mycket brant backe sedan linjen byggdes i slutet av 1980-talet. En lutning på 80 promille, som vållar mycket bekymmer. Efter omarronderingen har vi nu möjlighet att dra linjen i en ögla runt en höjd, där vi får en tredjedel av lutningsvärdet, samt en något längre körsträcka. Linjen kommer också att på ett naturligt sätt genomtrafikera Närsen Nedre, för att direkt fortsätta mot Närsen Övre, och att vi inte som idag behöver växla om tåget och byta riktning, i den säckstation som varit spårlayouten på Närsen Nedre.

Linjeomläggningen påbörjades i backens övre del, där ett mycket provisoriskt decauvillespår lades ut på träfraskiner med stenfyllning i botten. Fyllningen handgrävdes i linjeschaktningen omedelbart norr om Närsen Övre och skjutsades i tippvagn med nära nog självrull, ut på byggnadsspåret. När banvallsbygget nått en tredjedels längd, togs spåret bort. Här kommer vi att fortsätta bygget med traktorgrävare.
Lösa spårspann och en klätterväxel, som ska utgöra det provisoriska byggnadsspåret till linjen runt kullen.
Här är tippvagnen låst i lastningsläge, för att bekvämt kunna skyffla i jordfyllning. Här grävs mossa och ljung bort från den planerade sträckningen, så att underlaget för stenfyllningen inte ska vara för mjukt.
Spåren bärs upp på mycket provisoriskt sätt av virke som fallit vid linjens framdragning i skogen. När stenfyllningen körts ut blir det hela stabilt, och håller att rulla en tippvagn på för en första grusning.
Inselloket ankommer med stanlastad tralla.
Här grävs för den planerade linjesträckningen upp i skogen. På denna plats passeras nu den forna skiftesgränsen, där vi efter omarronderingen kan fortsätta banans utbyggnad på egen mark. En länge närd dröm!
Den nya linjesträckningen med byggnadsspår ner runt kullen börjar växa fram efter uppfyllning av banvallen.


2016-07-15
Ett kort spår till en jord och barktipp har byggts från vändskivan på Närsen Övre. Med gamla uttjänta sliprar har vi byggt en bryggkonstruktion med ett spårspann uppepå. Tippen kommer att användas vid avlägsnandet av det övre jordlagret med mossa och ljung, vid en kommande ny linjebyggnad. På bilden syns de första spadtagen för spårets förlängning norrut från Närsen Övre. En sedan ett kvartssekel närd dröm om en utvidgning av linjen åt detta håll, upp i skogen. Just här passerar vi den forna skiftesgränsen mot grannskiftet, en händelse som därmed får markera en ny epok i vår spårutbyggnad som numera kan ske helt på egen mark efter omarronderingen.
De första spadtagen bortom vändskivan inför spårutbyggnaden.
Provisorisk jordtipp för mossa och avbanat humusmaterial från spårbygget.


2016-06-26
Sågverket får en transmissionsaxel. Gjutning av två plintar för axelns lagerbockar. Från motorn ska en plattrem löpa över den stora remskivan. Inne i sågen löper en annan plattrem fram till sågbänkens remskiva. Som reserv för andra funktioner har vi även monterat en mindre remskiva på axeln. Vårt elverk med Listermotor gör god tjänst med trevligt dieseldunk vid arbeten som kräver elström. Blandare från Jula.
Den fina remskivan kommer från Smälingens Sågverk.
Dieseldunk hörs från vårt elverk med Lister-motor.
Efter att betongen brunnit kunde formarna tas bort och transmissionsaxeln monteras.


Sommaren 2016
Staffan bygger ett nytt lokstall på Närsvikens station under sommaren. Stallet ska härbärgera hela fem lok. Här ska två av våra deutzlok få plats, samt Inseln och JW8:an. Stallet får två spår, som ska utgå från en växel eller vändskiva. Ännu så länge finns bara ett spår här.
En glad snickare.
Första provet hur det kommer att bli med ett lok i stallet.


2016-04-25
Ett tips att en smalspårig järnvägsväxel siktats i en skrothög vid ett nedlagt sågverk, gav som resultat vid besöket en mängd bra-att-ha grejjer. Smälingens Elektriska sågverk strax sydost om Bjursås ligger idag nära i ruiner, men själva sågbyggnaden och ångpannehuset med sin murade höga skorsten står fortfarande kvar. Idag hyrs platsen ut till ett entrepenadföretag, och ägaren ämnade gärna avyttra lite skrot till oss.

Totalt fick vi med oss två växlar, ett stort antal hjulaxlar med lager samt diverse axlar och remskivor från transmissioner som funnits vis sågverket. Även ett litet roligt underrede som suttit på en svängbar elevator för brädgårdsspåren fick följa med hem. En högerväxel var i det närmaste komplett, men där kurvrälen fått sig en skada. Den byttes snabbt ut mot en rullvalsad ersättningsskena. Tungorna fick en omläggningsautomatik med fjäder, som returnerar tungorna till kurvspår. Denna växel ska läggas på den planerade spårförlängningen uppe på hygget, och fungera som en s.k. lövsjöväxel.
Trallor och hjulaxlar låg lite varstans runt den förfallna sågen.
Ett rejält lass med järn har kommit hem till verkstaden.
Efter att en stukad skena bytts ut blev det en fin högerväxel.
Omläggningsautomatik att alltid tvinga växeln till rakspår, om den inte kilas. Vi får se hur det fungerar i praktiken som lövsjöväxel.


2016-04-03
Årets vedhantering i Ängesgårdarna innebar utläggning av mycket provisoriska spår på 500-sträckan nere i hagen. Här företogs självfallet handdrift av den lilla lastade trallan, som självrullade ner mot huvudspåret. Här använde vi en provisorisk vändskiva för att vinkla vagnen på rätt spår. Det blev som vanligt åtskilliga vändor för det lilla öppna Bergbolagenloket. Sista sträckan upp till vedbacken löper på 600-spåret och här används JW8-loket Snoddas. Backen med S-kurvan upp till huset har hela 125 promilles lutning! Här måste vi alltid sanda, men då loket bara drar en vagn, brukar vi komma upp hela vägen.
Sanslöst provisoriskt 500-spår!
Vagnen är ett äkta decauvilleunderrede som försetts med golv och stolpar.
JW8:an Snoddas gör årlig tjänst på vedbanan i Ängesgårdarna. Vagnen kan lastas mer än så här...
Välförtjänt fotopause.
600-vagnarna, av vilka vi har åtta stycken, rymmer 2,5 kubikmeter staplad ved, som får torka under sommaren.
Mitt i vedlasset sitter en styv järntråd med en vedbit eller plankstump i var ända, för att hålla ihop vedlasset.


Nyhetsarkiv - 2015 - 2016 - 2017

Tillbaks till början på sidan