NGJ år 2003
Nyhetsarkiv - 2002 - 2003 - 2004

2003-11-15
Nu är vedbanan i Ängesgårdarna framdragen till framsidan av vedboden. Här håller vi på att bygga ett skärmtak över spåret. En liten gjutjärnsvändskiva ligger också här, där ett spår ska ledas ut på barktippen. Nu kan äntligen den vedlastade vagnen transporteras med lok ända upp till vedklyven.

2003-10-12
Ny tippvagn till NGJ! Steninge Lervarufabrik strax utanför Märsta norr om Stockholm har haft en 600mm-bana för inkörning av lera till blomkrukefabriken. Banan nedlades för många år sedan, men lär ha rivits upp först på 1980-talet. Intill den gamla utlastningen stod ännu i oktober 2003 ett flertal tippvagnar kvar. NGJ har vid några tidigare tillfällen köpt vagnar härifrån, och nu var det dags igen. Tippvagnen är av den vanliga typen om 3/4 m3, helsvetsad och försedd med en rolig hävstångsbroms. Vagnen har fått no 649.
Bilden nedan är ett montage!2003-06-27
Denna dag ankom det lilla JW 8-loket Snoddas till Borlänge från föreningen Böda SkogsJärnväg. Vi har mot detta bytt bort en del lokdelar, bl.a. en JW-motor. Snoddas är i ett komplett skick och är naturligtvis körbart. Vi kommer dock att se över loket maskinellt, åtgärda någon liten detalj och bättringsmåla lite, innan det transporteras till Närsen. Loket är speciellt roligt eftersom det tillhör Jenbacher Werkes tidigaste leveranser till Sverige. Det har tillverkningsnummer 20 år 1950 och har fått NGJ no 24.

På bilden bakom Snoddas syns också JW 15 1127/1952 från Lilleskog samt längst bak under presenningen JW 15 1121/1952. Dessa lok väntar på renovering.

2003-06-01
Ett nedlagt sågverk i Gagnef har bidragit med ett par växlar, räls, en stor Norbergsvändskiva samt en del trallaxlar med lager. Själva trallorna hade legat ute i gräset och tyvärr murknat helt. Lagren var dock fina och detta möjliggör att vi nu kan sätta fler av 500-underredena på spår så småningom. Den stora gjutjärnsvändskivan kommer att ersätta den gamla trävändskivan på Närsen Nedre, vilken genom åren blivit lite mjuk i konsistensen i trävirket. Nya låsbara spåranslutningar kommer att tillverkas och skivan ska förses med räls.


2003-05-17
Flisby Tegelbruk söder om Aneby i Småland nedlades redan i slutet av 1950-talet. Trots detta har det stått tippvagnar kvar genom alla år, spridda över tegelbruksområdet och längs den till största delen rivna lertagsbanan. För bara några år sedan fanns rester av merparten av banans ca 14 vagnar kvar. Fem-sex tippvagnar har därefter hämtats av ett par olika föreningar. Spårvidden på den rullande materielen var 500 mm.

Vi har nu genomfört en bärgningsaktion i sammarbete med Aska Vedbana och bärgat samtliga kvarvarande vagnar. Det rör sig om två st kompletta tippvagnar med tråg, fyra tippvagnsunderreden i varierande skick, två bortsättningsvagnar, varav en med innerlagrade hjul, samt två unika kastskivor för 500 mm. De senare var ytterst svårfunna, men kunde lokaliseras i terrängen längs den yttersta lertäkten, efter ett säkert tips.

Vi drog också upp ett underrede ur en vattenfylld lergrav och satte det på spår igen, samt befriade ett annat från vegetation i ett dike. Vagnarna drogs och släpades på banvallen till anslutande släpvagn för pålastning. Materielen kommer att renoveras och i huvudsak användas på vedbanan i Ängesgårdarna.

Vi tackar Per Rickardsson i Syreda för gåvan, och Magnus Lindelöf för all hjälp med bärgningen!


2003-03-28
Under vintern har vi börjat bygga upp ett helt nytt lok för användning på vedbanan i Ängesgårdarna. Loket får spårvidden 500 mm och hjulaxlarna är ombyggda innerlagrade 750 mm trallaxlar. Dessa är nu försedda med påkrympta kedjedrev. Motorn blir en encylindrig JAP på 5 hästkrafter, monterad på ett enkelt balkunderrede. Växellådan är från ett litet lok av typ Schienenkuli med lamellkoppling för fram/back. En fjädrad sits kommer vi att ta från ett gammalt slåtteraggregat. Loket blir extremt litet och enkelt och med låg vikt för att passa på vedbanans provisoriska spår.

2003-03-12
Denna dag hämtade vi det sista lasset med räls från Dalkarlstorp utanför Sala. Det rör sig om ett parti med 5 kg-spårspann om ca 150 meter samt ca 60 meter spårspann med en vikt av 7 kg/meter. Den klenare rälsen ska spåras in till 500 mm för användning på vedbanan i skogen i Ängesgårdarna. All räls har använts på Hasselfors torvbana i Lilleskog utanför Vänersborg.Någon dag senare genomförde vi ett byte med en hobbybaneutövere i Östergötland, Aska Vedbana. Då bytte vi till oss en tvär 500-växel som också ska användas på vedbanan. I byte erhöll Aska den dörr till ett AGV-lok som suttit på hytten till loket.

Nyhetsarkiv - 2002 - 2003 - 2004


Tillbaks till början på sidan

Erik Eronn © 2008