Resa i Västmanland-Uppland 2002

02-06-15:
SJÖMOSSEN

Belägen utanför Rosshyttan längs järnvägen Krylbo - Sala. Här har enligt uppgift Stora Kopparbergs Bergslag haft en lastplats för bränntorv, senast under andra världskriget. Intill järnvägen ligger en gammal torvtäkt som dock inte är särskilt stor till yta eller djup. På senare tid har man tippat bark här. Spikrakt genom täkten kan anas en sträckning med gammalt träunderlägg, inte omöjligt resterna av ett decauvillespår. Detta kanske mer har tillhört barktippen? Inga rester av sidospår eller omlastningsanläggningar.

VÄSTERBO
Vesterbo Tegelbruk strax SV Möklinta. Bruket lär ha nedlagts helt 1972 efter en sporadisk drift sedan 1950-talet. Det ligger mycket idylliskt intill en damm där kraft togs till tegelmaskiner och sågverk. Ugnsbyggnaden är i relativt gott skick med skorstenen kvar. Såg och turbinbyggnaden har störtat samman. En del utrustning har överförts till tegelbruksmuseet i Heby. Enligt uppgift från en dam i huset intill hade man använt traktor för att transportera leran. Vi hittade heller inga rester av räls eller rullande materiel.

BRODDBO
Broddbo Torvströfabrik. I skogen intill Broddbo station ligger resterna av en torvfabrik med stengrunder, fundament och tegelskorsten. Intill denna hittade vi en rostig plåtslipers från spår med 500 mm spårvidd. Tydliga rester av stenplintarna för den höga rampen från mossen. Efter ett samtal med en äldre man intill kunde vi finna kvarliggande 600-spår, något tiotal meter. Klen räls och helt övervuxet av mossa. I övrigt finns inget kvar på mossen. Mannen nämnde 1930 som fabrikens nedläggningsår och visade även en bok med en fin bild av fabrikens utlastning när det begav sig. På norra delen av mossen hade man brutit bränntorv. Dock utan att använda sig av järnväg enligt mannen.

BRODDBO
Strax väster om byn ligger ännu en torvströtäkt där man tog torv till ovanstående fabrik. Troligen fanns även här spår på mossen, men förutom de tydliga gravarna efter brytningen och några ruiner efter torklador, hittade vi inget mer än hjortronkart.

SALA
Nedlagt kalkverk intill järnvägen. Här hade man städat ordentligt sedan vårt besök för ett antal år sedan. Då fanns mycket skrot kvar, bl.a. några tippvagnar. I ett slyskogsparti kunde vi i alla fall finna en tippvagn samt lite slipers med rälsspik.

HÅRSBÄCK 11H7
Den väldiga tegelbruksbyggnaden har nu förvandlats till en enorm träruin. Man har helt enkelt låtit byggnaderna falla ihop till ett virrvarr av trä, tegel och lerdamm. Ruinen ligger i en dalsänka längs Örsundaån och till råga på allt har stora träd fallit över det hela. Tegelskorstenen står ännu kvar som ett utropstecken över alltsammans! Längs den forna järnvägslinjen står ett skärmtak för färdigvaruutlastningen kvar. Vi hade ingen möjlighet att utforska eventuella kvarliggande spår då området inte lämpar sig för besök.

SEVALLA
Sevalla tegelbruk kvarligger sedan nedläggningen 1970. Man har på senare år bedrivit paintball i fabriksbyggnaden. Lera kördes till fabriken med traktor och fyra lervagnar av trä med gummihjul finns kvar. De spelades upp till lersumpen på en sorts spårbro med hjulen löpandes i liggande stålbalkar. Här finns också lerpressen med maskineri, elmotorer och transmissioner, allt nersölat av färg. Ett spårsystem med 800 mm spårvidd finns kvar på två våningar, med skjutbord, vändskivor och bortsättningsvagnar. Ovanpå ugnarna finns ett litet 600-spår med en vändskiva och vedvagn, vilken provrullades. Spåret slutar i en port på andra våningen. Bron över vägen till vedområdet är riven, liksom allt spår utanför bruket. I en hög ligger lite spårspann kvar i gräset.DALKARLSTORP
Här bor en f.d. anställd vid Hasselfors jordfabrik någon mil söder om Sala. Mannen är motorintresserad och äger sedan ca åtta år JW15-loket 1128/1952 från Hasselfors-fabriken Lilleskog i Västergötland. Efter nedläggningen där i början av 1990-talet flyttades loket, några torvvagnar samt en del räls till ett förråd på företagets anläggning utanför Sala. Mannen fick därifrån ta hand om materielen. Någon räls är dock ännu inte utlagd.Loket som har hytt och är blåmålat, hade inte startats sedan Lilleskogs-tiden, men två timmar senare gick loket för egen maskin med utlånad startmotor från NGJ! Kutym är att man äter en bättre middag vid sådana tillfällen, vilket vi gjorde på brunnsrestaurangen i Sätra Brunn och somnade, nöjda med dagen, på det trevliga vandrarhemmet intill.

02-06-16:
GULLVALLA

Dagen började med torvmosse och Sveriges sista match i fotbolls-VM. Här passerar vägen Sala-Salbohed över en mosse och torvfabrik har funnits. Av denna återstår inget, men på mossen norr om vägen ligger ca 100 m 600-bana kvar. Rälsen är 7kg/m och omväxlande lagd på trä och plåtslipers. I en hög i spårslutet ligger några klenare spårspann.

ÖSTROM
Gård vid sydliga delen av Östersjön-mossen i Gullvalla, någon km söder om ovanstående. Här finns tydliga spår av torvtäkt på mossen och enligt en boende vi talade med ska det ha funnits räls på myren och även ligga kvar rester här av en torvvagn, bl. a. hjulpar. Vi hittade dock inget, trots ihärdigt letande.

HEBY 11H25
På området för det fd tegelbruket finns tegelbyggnaden med bl.a. lokstallet kvar samt en längre öppen byggnad där fortfarande ett tjugotal vedvagnsunderreden utan hjul är använda för lagring av ved. Troligen torkas ved här för någon privatbostad/lantbruk i närheten.

SILLBO 12H9
Tegelbruket finns fortfarande kvar, men har börjat förfalla. Tankar finns på bevarande, men inga pengar. Inventeringar har gjorts av olika instanser under flera år, men inget händer. Efter förfrågan fick vi kika in lite: Det omfattande 600-systemet för vedhanteringen uppe på ugnarna är imponerande och kvarligger med vändskivor, korsningar, växlar, spårramp och allt. En mängd vedvagnar står också kvar här och väntar på att taket ska störta in någon vinter...RÖNNVIKEN 12H3
Stavas också Runviken och här finns ett kalkbruk nedlagt sedan 1945. Det mesta finns kvar 2002: Den nyare ugnsbyggnaden med kalkugn och hundbana. Från brottet löper en 600-bana upp till ugnen, via en växel, och vidare ut på skrotstenstippen. I en byggnad vid brottets rand står en tippvagn samt en elmotordriven urgammal liggande kompressor samt lite räls. I ugnsbyggnaden finns mer rälssektioner, lös växel, vedvagn samt en 500-tippvagn, anskaffad av misstag! Fler inventarier finns såsom kärl, skottkärror och transportvagnar. I skogen intill ligger en vändskiva från det äldre spårsystemet. Släkten Andersson/Rönnerstad som verkat här i sekler är numera utbytt mot sonen till framlidne tegelmästare Kling i Sillbo!KROKSBO 12H6
Torvfabriken finns ännu kvar overksam då den traktorupptagna torven transporteras till annat ställe. Lövslyn börjar växa tät här och döljer det gamla lokstallet väl. I detta finns loket ännu kvar! Även rester av de träkedjehjul som loket från början hade ligger i ett hörn. En del rester av spårmateriel fann vi utanför, såsom rälsbitar och en hög med plåtslipers. Hela tiden oljudet från traktorerna på mossen...

SKÄRSJÖ 12H13
Den f.d. torvfabriken kvarligger i gott skick. Inga spår av spår eller vagnar. Vi studerade den gamla sträckningen av utlastningsspåret som gick i skärning och backe ner mot f.d.SGGJ. Här finns ett sågverk och i utkanten av brädgården ligger en hög med 9-kg-räls. På fabrikens utlastningsbrygga ligger fortfarande en slipers med rälsspik kvar.

Utlastningen från den intilliggande brytningen på Gäddsjömossen försökte vi hitta men fick ge upp. Ett besök på denna mosse hade varit kul men fick strykas av tidsbrist.

NYBY
Nyby tegelbruk i Jugansbo fick ett snabbt besök på väg hemåt. Den rätt anonyma och lite trist släta ugnsbyggnaden finns kvar i gott skick med en decimerad skorsten. En stor modern port är upptagen på den inhägnade långsidan. I övrigt inga spännande bodar och vrår förutom den gamla smedjan i vit puts. Lertagen utforskades inte p.g.a. regnskur.

Tillbaks till början på sidan
Erik Eronn © 2002